Mondd meg nékem, merre találom…

Egyéb RSSSubscribe

október 31st, 2017 |

0

Harsányi István bibliográfia

 

Harsányi Istvánról megjelent művek

Harsányi Emléklapok. Szerk.: Marton János. (Ref. Főiskolai Nyomda) Sárospatak, 1928. 51.
Harsányi István életének és munkásságának vázlatos rajza. In.: Gulyás József: Mozaik- darabok. (Nyomtatott a Ref. Főiskola Könyvnyomdájában) Sárospatak, 1929. 8.
Harsányi István. In.: Gulyás József: Emlékek és emlékezések. (Nyomtatott a Ref. Főiskolai Nyomdában) Sárospatak, 1931. 1-18.
Szigethy Ferenc: Mikor a könyvek temetnek. – Harsányi István halálára – (vers) In.: Pataki Téka. Sárospatak a könyvtárak városa. A 800 éves város könyvtárai. Sárospatak, 2001. 179.
Harsányi István. In.: Zoványi Jenő: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon. Szerk. Ladányi Sándor [MORE Zsinati Irodájának Sajtóosztálya] Budapest, 1977.241.
Harsányi István In.: Magyar Életrajzi Lexikon I. Szerk.: Kenyeres Ágnes. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1967. 678.
Egyházkerületi közgyűlésünk tisztességtétele Radácsy György és Harsányi István hazatért professzoroknak. In.: SRL 23.évf. 1928. 194.
Marton János: Beszéd a Harsányi István ravatalánál. In.: SRL 23.évf. 1928. 122-124.
Mátyás Ernő: Harsányi István. In.: SRL 23.évf. 1928. 113-114.
Harsányi István halála. (Vegyes Közlemények) In.: SRL 23.évf. 1928. 119.
Harsányi István temetése. (Vegyes Közlemények) In.: SRL. 23.évf. 1928. 127.
Balogh Jenő – Czettler Jenő: Harsányi István emlékezete. In.: SRL 23.évf. 1928. 131-132.
Harsányi István jellemképe. Hegyaljai Kiss Géza emlékbeszéde a pataki diákok jun.2-i budapesti összejövetelén. In.: SRL 23.évf. 1928. 174-175.
Major András Szabolcs: Harsányi István élete és ószövetségi munkálkodása. (Pályamű) (Kézirat) Sárospatak, 1999.28. Tud. Gyűjt.Adattára Fsz.Kt. 2959.

 

Harsányi István folyóiratokban megjelent cikkei

Rövidítések:
SIK – Sárospataki Ifjúsági Közlönye
ThSZ – Theologiai Szemle
SL – Sárospataki Lapok
SRL – Sárospataki Református Lapok
Eth – Ethnographia
IK – Irodalomtörténeti Közlemények
DePL – Debreceni Protestáns Lapok
PSZ – Protestáns Szemle
MPEtA – Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár
– A jó könyvek gyűjtéséről. In.: SIK 30. évf. 1913/1914. 34-35.
– Adalékok Bornemissza életéhez. In.: ThSZ 1. évf. 1925. 161-163.
– Adatok a legatio történetéhez. In.: SIK 32. évf. 1915/1916. 97-98.
– Apostolok Cselekedetei 15,38. (Értelmezése) In.: SRL 3. évf. 1907. 28-30.
– Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv. Újszövetségi irodalomtörténeti tanulmány. In: SL 23. évf. 1904. 9-11; 34-35; 56-58; 80-82; 100-102; 124-126; 182-185; 215-217; 250-253; 304-306; 331-333.
– Barczafalvi Szabó Dávid két ifjúkori verse. In.: SRL 10. évf. 1914. 329-330.
– Barczafalvi Szabó Dávid sárospataki tanár és nyelvújító elfogadott szavai. In: SRL 7. évf. 1911. 280-281; 288-289.
– Bessenyei György eddig kiadatlan levele a sárospataki tanárokhoz. In.: SRL 23. évf. 1927. 230.
– Bessenyei György. A sárospataki főiskolához való viszonya. Vallásos és erkölcsi felfogása. In.: SRL 8. évf. 1912. 72-74; 83-85; 96-98.
– A Britgeport-i magyar református egyház története. In.: DePL 26.évf. 1906. 9-10.
– A bujdosó sárospataki kollégiumról megemlékezik Tarczali Sámuel schola mester orációjában. In.: SRL 6. évf. 1910. 31.
– Csokonai Sárospatakon. (felolvasás) In.: SRL 17.évf. 162; 166-167.
– Debreczeni Ember Pál eddig ismeretlen kéziratai. In.: PSZ 27.évf.1915. 128-140.
– Eddig ismeretlen följegyzés Bod Péter Szent Heortokrates-éről. In.: ThSz 1.évf. 1915. 538-539.
– Eddig ismeretlen adatok Károlyi Gáspárról. In.: SRL 23.évf. 1927. 49; 54-56; 67; 72-73.
– Egy Rákóczi-korabeli ének eddig ismeretlen változata. (Sok bút árasztott szívemben) In.: SRL 8. évf. 1912. 326-327.
– Az 1725-ik Amsterdami Újtestamentum. In.: SRL 20.évf. 1924. 38-39.
– A felsőmagyarországi cikkek. In.: PSZ 25.évf. 1913. 494-501.
– Főiskolánk néhány régi kincse a Marosvásárhelyi Ref. Kollégiumban. In.: SRL 3.évf. 1907. 406-407.
– A Folklore Fellows sárospataki gyűlése. In.: SRL 8. évf. 1912. 187-188;
203-205.
– A gályarabok és a sárospataki főiskola. In.: SRL 22.évf. 1926. 32; 36-37; 44-45; 54; 57-59.
– Hilgenfeld. (+ 1907.jan.12.) In.: SRL 3.évf. 1907. 76; 91-92;
– Honnan ered a karácsony ünnepe? (Harnack után) In.: SL 22.évf. 1903. 1218-1221.
– Jézusról. In.: SRL 1.évf. 1905. 298-299.
– Hányszor olvata át I.Rákóczi György a bibliát? In.: SRL 9.évf. 1913. 6-7.
– Hollandiában nyomtatott magyar bibliák. In.: SRL 18.évf. 1922. 89-90.
– Kisztei Péter élete és munkája. In.: SRL 6.évf. 1910. 325-327; 345-347.
– Kisztei Péter ref. lelkész két prédikációja 1682-ből. In.: SRL 6.évf. 1910. 115-117; 125-126; 275-276.
– Kocsi Csergő Bálint gályarabságról írott munkájának eredeti kézirata a főiskolánk könyvtárában. In.: SRL 6.évf. 1910. 487-489.
– Kocsi Csergő eddig ismeretlen levelei és munkája. In.: SRL 12.évf. 1916. 271-273; 283-285; 378-379.
– Kocsi Csergő Bálint Hamel-Bruyninxről és két munkájáról. In: SRL 7.évf. 1914. 13-15.
– Kocsi Csergő István s gályarabok számos eddig ismeretlen levelét tartalmazó kéziratáról. In.: SRL 7.évf. 1911. 80-81; 90-91; 98-99.
– Komjáthy Benedek vallása. In.: SRL 6.évf. 1910. 4-5; 17-18; 25-26.
– A komjáti kánonok. In.: PSZ 25.évf. 1913. 560-564.
– A legújabb evangélium – töredék. In.: SRL 4.évf. 1908. 138-139; 158-159.
– A legújabb Jézusi mondások. In.: SRL 2.évf. 1906. 289-290; 301-302.
– Lorántffy Zsuzsanna bibliája. In.: SRL 5.évf. 1909. 432-434.
– Luthernek a sárospataki könyvtárban őrzött könyvei. In.: SRL 10.évf. 1914. 248-249.
– Luthernek a sárospataki főiskolában őrzött könyvei. In.: Múzeumi és Könyvtári Értesítő 8.évf. 1914. 208-212.
– A magyar irodalom-tanítás krízise. In.: SIK 44.évf. 1928/1929. 143-145; 167-170.
– Malakiás próféta könyve. In.: SRL 13.évf. 1917. 224; 236-237; 244-245; 274-275; 335-337.
SRL 14.évf. 1918. 3-4; 15-16; 23-35; 43-44; 53-54.
– Mária királyné „igazhívősége”. In.: SRL 11.évf. 1915. 26-28.
– Máté 5,3-4 versek magyarázata. In.: SRL 2.évf. 1906. 417-418; 452-453.
– Miért árulta el Júdás Jézust? In.: SIK 15.évf. 1898/1899. 188-197.
– Miskolczi Csulyak István élete és munkái. In.: ThSZ 2.évf. 1926. 562-586.
– Nagy Gusztáv és Harnack Adolf a „Mi Atyánk” eredeti alakjáról. In.: SL 24.évf. 1905. 51-52.
– Néhány szó énekeskönyvünk első kiadásáaról. In.: SRL 8.évf. 1912. 5-6.
– Harsányi István – Gulyás József: Néhány szó a kuruc balladák kérdéséhez. In.: SRL 9 évf. 1913. 345-346; 352-354; 362-364; 371-373; 381-382.
– Harsányi István – Gulyás József – Simonfi János: Néhány szó a kuruc balladák kérdéséhez. In.: SRL 10 évf. 1914. 6-7; 16-18; 40-42; 65-66; 124-126; 133-135; 149-150; 158-160.
– Néhány szó az ószövetségi emberáldozati törvényekről. In.: SIK 15.évf. 1898/1899. 61-64; 87-92.
– Néhány szó a történeti kritikai teológiai irányról. In.: SRL 1.évf. 1905. 171-172; 182-184; 196-198.
– Oklevelek a reformáció első századából. (Közlő) In.: MPEtA 11.évf. 1927. 1-2; 119.
– A pataki diák reneszánsza felé. In.: SIK 45.évf. 1929/1930. 11-14.
– A pataki névtelen neve. In.: SRL 12.évf. 1916. 25-27.
– Perényi Péter eddig ismeretlen munkája. In.: SRL 14.évf. 1918. 163-165.
– Harsányi István – Gulyás József: Petrőczi Kata Szidónia most felfedezett verseskötetéből. In.: SRL 10.évf. 1914. 142-143.
– Pilarik Jeremiás eddig ismeretlen munkája. In.: SRL 10.évf. 1914. 108-109.
– Református esketési szertartás a XVII. századból. In.: SRL 12.évf. 1916. 83-84; 92-93.
– A Sárospataki Ref. Főiskolai Könyvtár ősnyomtatványai. In.: A Sárospatai Ref. Főiskola Évkönyve 1922. 91-111.
– A Sárospataki Ref. Főiskolai Könyvtár ősnyomtatványai. In.: SRL 3.évf. 1907. 404-405.
– Sárvári János eddig ismeretlen munkája. In.: SRL 21.évf. 1925. 224-225.
– Szombathi János Gyöngyössi Istvánról. In.: SIK 40.évf. 1924/1925. 55-56.
– Új adatok Kocsi Csergő Bálint eredeti kéziratos munkájának történetéhez. In.: SRL 7.évf. 1911. 403-404.
– Újabb vizsgálódások az úrvacsora felett. (Stage, C. után). In.: SL 19.évf. 1900. 234-236; 257-258; 308-309.
– A vallásosság hanyatlásának fő oka. Az élő, személyes meggyőződésen alapuló hit és a holt hit. In.: SRL 1.évf. 1905. 5-7.
– Válasz a „Helyreigazítás”-ra. In.: PSZ 27.évf. 1915. 341-342.
– Válasz Soós Lajos úrnak a „Sárospataki Lapok” 1904.évi 49-52 számaiban megjelent „Falusi Leveleire”. In.: SL 24.évf. 1905. 7-8; 17-19; 27-29; 38-41.
– A vizsolyi Biblia /1590/ ismeretlen /1600 körüli/ kiadásának töredékei. In.: SRL 5.évf. 1909. 381-382; 392-393.
– Két XVIII. századi dalgyűjtemény sárospataki kézirata. In.: Eth XXIV évf. (Új folyam IX) 1913. 295-302; 361-369.
– Adalékok a magyar népszokások történetéhez. In.: Eth XXVI évf. (Új folyam XI) 1915. 129-130.
– Harsányi István – Gulyás József: A kuruc költészet forrásai. In.: Eth XXVI. évf. (Új folyam XI) 1915. 132-137; 301-303.
– Két koldus-ének forrása. In.: Eth XXVI évf. (új folyam XI) 1915. 138-139.
– Harsányi István – Gulyás József: A kuruc dalok forrásairól. In.: Eth XXVII évf. (új folyam XII) 1916. 225-229.
– Népi receptek a XVI. századból. In.: Eth 32 évf. 1921. 134.
– A Cserebogár-nóta története. In.: Eth 38 évf. 1927. 236-240.
– Egy szegény mendicans szűrit így ditsiri (1711?). In.: IK 23 évf. 1913.
121-122.
– XVII. és XVIII. századi verses találós mesék a sárospataki könyvtárból. In.: IK 28 évf. 1918. 315-321.
– Magyar keresztnevek jegyzéke a XVI. század végéről. In.: Magyar Nyelv 10. évf. 1914. 280-281.
– Zeer merkwaardige bewijsstukken van de Hollandsche connenties met de Gereformeerde Hoogeschool te Sárospatak. I. Honaaarsche Bijbels in Nederland gedrukt. In.: De Hongaarsche Heraut No. 9. Eerste Jaargang. Budapest, Juni 1923. 66-76.
– II. Werken van beroemde Nederlandsche Godgeleerden. Docimenten van den invloed der Nederlandsche kultuur. In.: Hongaarsche Heraut No. 10. Eerste Jaargang. Budapest, Juli 1923. 74-76.
– III. Werken van beroemde Nederlandsche Godgeleerden. De Hong. Geref. Galeislaven. In.: Hongaarsche Heraut No. 4. Tweede Jaargang. Budapest, Januari 1924. 26-27.
– De Geref. Hoogeschool van Sárospatak. In.: De Hongaarsche Heraut No. 4. Vijfde Jaahrgang January 1927. 28-30.
– De beschermer der Galeislaven. Gerardus van Hamel Bruyninx, „ de Vater van het arme Hongaarsche Vaderland”. In.: De Hongaarsche Heraut No. 10. Vijfde Jaargang Juli 1927. 74-76.
A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Kézirattárában található Harsányi István kéziratok és levelezések
– Adalékok látomás-irodalmunk történetéhez. Gaál József kecskeméti gulyás látása 1740. Scholtz György gombkötőlegény próféciája 1751. Sárospatak, 1914. (Kézirat) Kt. 4044.
– Harsányi István – Gulyás József – Simonfi János: A kurucdalok forrásaihoz. Irodalmi tanulmány. Sárospatak, 1912. (Kézirat) Kt. 3674.
– Marti, Karl: Az Ótestamentum vallása. Fordította: Harsányi István. [S.l.], 1923. (Kézirat) Kt. 3498.
– Nagy Gusztáv: Újszövetségi írásmagyarázat. Harsányi István III.éves teológus órai jegyzete. Korintusi II. levél fordítása és magyarázata. Sárospatak, 1896. (Kézirat) Kt. 3441.
– Bibliai vallástan. Újszövetség. Harsányi István teológus órai jegyzete. Sárospatak, 1895/1896. II.félév. 58. (Kézirat) Kt. 3424.
– A vallás alapkérdései. Harsányi István teológus órai jegyzete. Sárospatak, 1898/1899. [Teológiai tanársegédként írt órai vázlat?; Kézirat] Kt. 3428. 46.
– Neveléstan. Harsányi István teológus órai jegyzete. Sárospatak, 1893/1894. II.félév. (Kézirat) Kt. 3434. 61.
– Szentimre Mihály: Megemlékezés Harsányi István teológiai tanár néprajzi munkásságáról. Sárospatak, 1983. 12. (gépírásmásolat) An. 6913.
– Ámós próféta könyvének magyarázata. Sárospatak, 1923. 105. (Kézirat) Kt. 3511.
– Augustinus – Zwingli – Kálvin predestináció tanának bírálatos ismertetése. (20 Forintot nyert pályamű). Sárospatak, 1897. (Kézirat) Kt. 3429.
– Balassa Istenes énekeinek függelékében közölt két ének szerzője. (Irodalmi tanulmány) Sárospatak, 1925. 2. (Kézirat) Kt. 3678.
– Csűrös Ferenc könyvének bírálata. A Debreceni Nyomda története 1561-1911. Sárospatak, 1911. 27. (Kézirat) Kt. 3578.
– Dávidné Soltári. Dalgyűjtemény a XVIII. századból. A pataki kézirattárban lévő kéziratot kiadásra előkészítették Harsányi István és Gulyás József, a kézirat az Akadémián elveszett. Bevezetésének másolatát megőrizte Gulyás József. I-III. lap. Sárospatak, 1915. 28. (Kézirat) Kt. 3682.
– Egyházi beszédei az 1896-99 évekből. 7 darab. Sárospatak, 1896-1899. (Kézirat) Kt. 3515.
– Egyházi beszédei. (Források után) Sárospatak, 1898 után. (Kézirat) Kt. 3421.
– Az élő személyes meggyőződéssen alapuló hitről. (Felolvasás Sátoraljaújhelyben) 1902. 12. (Kézirat) Kt. 3514.a.
– Az élő, önálló, személyes meggyőződésen alapuló hitre való nevelésről. Tanári székfoglaló értekezés. Sárospatak, 1904. 40. (Kézirat) Kt. 3514.b.
– Első lelkészképesítői vizsga dolgozat. Egyházi beszéd. Sárospatak, 1897. (Kézirat) Kt. 3430.
– Emléklapok a hősi halált halt sárospataki diákok emléktáblájának s a Perényi, Rákóczi, Lorántffy dombozművek leleplezési ünnepélyéről. (Panka Károllyal) Sárospatak, 1923. (Kézirat) Kt. 2827.
– Az Exodus 1-11; 19-20; 25-34. fejezetek szavai és magyarázata. 1919-1920 I-II félévi studium. Sárospatak, 1919-1920. (Kézirat) Kt. 3499.
– Felolvasásai Sátoraljaújhelyben:
1. A reformáció bejövetele és elterjedése hazánkban (1901.okt. 31)
2. A külföldiek felfogása rólunk magyarokról. (1901.dec. 5)
3. A nők egyházi és társadalmi helyzetéről (1902.jan.16)
4. Aquila és Priscilla (1902.febr.20)
Sátoraljaújhely, 1901-1902. (Kézirat) Kt. 3316.
– Főkönyvtárnok jegyzék, a Nagykönyvtár 1919-ben biztonságba helyezett értékeiről. Sárospatak, 1919. 4. (Autográf) An. 6213.
– Gályarabok. 4 lap selejtpapíron, hely és évszám nélkül. (Kézirat) Kt. 3726.
– Gunkel: Mózes 5 könyve. Fordította: Harsányi István. Sárospatak, 1918. 22. (Kézirat) Kt. 3723.
– A „Halni mégyek … „ kezdetű ének igazi szerzője. (Irodalmi tanulmány) Sárospatak, 1925. 2. (Kézirat) Kt. 3677.
– Halotti beszédei és imádságai. Sárospatak, 1915-1919. (Kézirat) Kt. 3420.
– Halotti búcsúztató versek Tolcsvai Bónis Ferencz felett 1741-ből. (Irodalmi közlemény) (Kézirat) Kt. 3680.
– Héber nyelvtan. Sárospatak, 1919. (Kézirat) Kt. 2752.
– Helynév magyarázatok. (Irodalmi és nyelvészeti tanulmány) (Kézirat) Kt. 3679.
– Hóseás magyarázata és Hóseás próféta könyvének szavai. Sárospatak, 1920. 18-97. (Kézirat) Kt. 3510. a-b.
– Jegyzetek az énekeskönyv történetéhez. Sárospatak, 1927. (Kézirat) Kt. 3286.
– Jelentések és felterjesztések a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségéhez. Sárospatak, 1905. (Kézirat) Kt. 2164.
– Jézus beszédei. (Kézirat) Kt. 3435.
– A Kazinczy metszetgyűjtemény katalógusa (cédulás) (Kézirat) Kt. 2572.
– Ki volt Rétey T. Ádám, Gyöngyösi I. verseinek gyűjtője? (Irodalmi tanulmány) Sárospatak, 1920. (Kézirat) Kt. 3676.
– Harsányi István – Gulyás József – Simonfi János: A kuruc balladák hitelessége. Sárospatak, 1911. (Kézirat) Kt.a. 377.
– Ószövetségi irodalomtörténet I-II. félévi studium. Sárospatak, 1919. 691. (Kézirat) Kt. 3509.a-b.
– Ószövetségi irodalomtörténet I-II. félévi studium. A Kt. 3509.a-b. rövidebb átírása. Sárospatak, 1925. (Kézirat) Kt. 3518.a-b.
– Az ószövetségi monotheistikus vallásban miféle maradványai fedezhetők fel az általános sémi politeizmusnak. (Pályamű) Sárospatak, 1896. 89. (Kézirat) Kt. 3513.
– Ószövetségi teológia. I.félévi studium. Sárospatak, 1923. 142. (Kézirat) Kt. 3492.
– Az ószövetségi tudományos tanításának rövid története a sárospataki főiskolában. Sárospatak, 1918. 15. (Kézirat) Kt. 3497.
– Marti, Karl: Az Ótestamuntum vallása.Fordította Harsányi István. [S.l.], 1923. (Kézirat) Kt. 3498.
– Harsányi István – Gulyás József: Báró Palocsay Horváth György. II.Rákóczi Ferenc huszártábornokának költészete. (Irodalmi közlemény) A Debreceni Déri Múzeumban lévő kéziratot a szerzők kiadásra elkészítették. A kézirat az Akadémián elveszett. A bevezetést másodpéldányban Gulyás József megőrizte. (Kézirat) Kt. 3683.
– A reformáció hatása a magyar közművelődésre. Sárospatak, 1923. 36. (Kézirat) Kt. 3512.
– Salamon Ódái. Psendepigrafikus Zsoltárkönyv az első századból. Fordítás németből: Deutsche Rundschau 1913. 4 Heft. Sárospatak, 1917. (Kézirat) Kt. 3724.
– Sárospatak, a magyar diákváros. Filmsynopsis. Gróf Zichy Géza Lipót művészi irányításával Gaál Béla rendezéséaben készült. Társszerzők: Harsányi István és Gulyás József. (Kézirat) Kt. 3721.
– A Sárospataki Főiskolában tanult országos hírű férfiak. (Kézirat) 18. Kt. 3725.
– A Szabó Károly „Régi Magyar Könyvtárak” óta feljegyzett nyomtatványok jegyzéke. Sárospatak, 1908. (Kézirat) Kt. 3343.
– Szinyei Gerzson cikkeinek feljegyzése. Sárospatak, 1924. (Kézirat) Kt. 2483.
– Harsányi István – Gulyás József: Tariménes utazása. (Bevezető irodalmi tanulmány) Sárospatak, 1919. 8. (Kézirat) Kt. 3681.
– Harsányi István 13 cikke a Bibliai Lexikon számára. Sárospatak, 1910. (Kézirat) Kt. 3092.
– Volt-é az „Imádság és ének Szent István király jobb kezének megtalálásáról” című nyomtatványának 1484.-i nürbergi kiadása? (Irodalmi tanulmány) Sárospatak, 1912. (Kézirat) Kt. 3675.
– Harsányi István levelei ismeretleneknek. Sárospatak, 1909-1916. (Autográf) Lgy. 2087-2090.
– Harsányi István könyvtári levelezése és adatok 1908-1911. Lgy. 2091-2095.
– Harsányi István levele a Sárospataki Református Főiskola kiadványainak csereügyében. Sárospatak, 1913. május 10. Lgy. 1776.

 

Harsányi Istvánnak írt levelek

– Alszeghy Zsolt levelei. 1921; 1925. Lgy. 1917-1919.
– Angyal Dávid levele. Budapest, 1921.február 3. Lgy. 1885.
– Antal Géza levele. Budapest, 1922.július 5. Lgy. 1945.
– Antal Géza levele. Pápa, 1917.május 4. Lgy. 1873.
– Apponyi Sándor levele. Lengyel, 1914.július 28. Lgy. 1786.
– Badics Ferenc levelei. Budapest, 1920-1922. Lgy. 1987-1997.
– Bajza József levele. Budapest, 1921.március 3. Lgy. 1886.
– Balogh Jenő levelei. Budapest, 1921-1922. Lgy. 1908-2002.
– Balogh István levele. Hernádzsadány, 1916.július 2. Lgy. 1844.
– Baros Gyula levele. Budapest, 1922.január 22. Lgy. 1931.
– Baros Gyula levele. Budapest, 1922.március 30. Lgy. 1942.
– Baros Gyula levele. Budapest, 1922.január 7. Lgy. 1930.
– Baros Gyula levele. Budapest, 1918.február 10. Lgy. 1878.
– Baros Gyula levele. Budapest, 1916.december 21. Lgy. 1865.
– Baros Gyula levele. Budapest, 1915.július 17. Lgy. 1795.
– Bartoniek Géza levele a Csokonai kézirat ügyében. Budapest, 1921.december 14. Lgy. 1928.
– Báthy Zoltán levele. Budapest, 1915.március 31. Lgy. 1791.
– Bátky Zsigmond levele. Budapest, 1925.március 31. Lgy. 1961.
– Bátky Zsigmond levele. Budapest, 1921.augusztus 15. Lgy. 1908.
– Bátky Zsigmond levele. Budapest, 1921.november 2. Lgy. 1922.
– Batta István levele. Debrecen, 1916.május 1. Lgy. 1833.
– Batta István levele. Debrecen, 1915.november 15. Lgy. 1813.
– Batta István levele. Debrecen, 1915.augusztus 26. Lgy. 1803.
– Bereghy Kornél levele. Budapest, 1914.június 14. Lgy. 1784.
– Bibó István levele. Budapest, 1922.március 31. Lgy. 1944.
– Bodolay István levele. 1916.április 2. Lgy. 1828.
– Borbély Sándor levele. Vác, 1925.november 14. Lgy. 1968.
– Brunowszky Rezső levele. Sárospatak, 1921.augusztus 8. Lgy. 1907.
– Buday Károly levele. Sátoraljaújhely, 1921.december 24. Lgy. 1929.
– Buday Károly levele. Sátoraljaújhely, 1921.március 4. Lgy. 1890.
– Czakó Elemér miniszteri tanácsos levele. Budapest, 1922.március 15. Lgy. 1936.
– Csánki Dezső levele. Budapest, 1916.december 31. Lgy. 1866.
– Császár Elemér levelei. Budapest, 1915-1926. Lgy. 2003-2018.
– Csekey István levele. Kecskemét, 1916.október 31. Lgy. 1859.
– Csekey István levele. Kecskemét, 1921.február 11. Lgy. 1887.
– Csikesz Sándor levele. Kiscsány-Oszró, 1921.december 12. Lgy.1927.
– Csiszár Béla levele. Igrici, 1923.február 15. Lgy. 1953.
– Csobán Endre levele. Debrecen, 1926.június 22. Lgy. 1982.
– Daróczi János levele. Székelyudvarhely, 1915.július 12. Lgy. 1794.
– Daróczi János levele. Székelyudvarhely, 1915.augusztus 4. Lgy. 1797.
– Daróczi Tamás levele. Székelyudvarhely, 1912.május 4. Lgy. 1775.
– Deák Geyza levele. Csap, 1914.július 25. Lgy. 1785.
– Dobay levele. Hidasnémeti, 1915.február 24. Lgy.1790.
– Dongó Gyárfás Géza levele. Sátoraljaújhely, 1926.május 4. Lgy. 1979.
– Enyiczkey Gábor levele. Budapest, 1916.június 3. Lgy. 1836.
– Erdélyi Pál levele. Kolozsvár, 1917.november. 24. Lgy. 1877.
– Farkas Bálint levele. Beregszász, 1916.július 5. Lgy. 1849.
– Felméri Albert levele. Aszaló, 1922.október 13. Lgy. 1950.
– Ferenczi Zoltán levele. Budapest, 1921.április1. Lgy 1896.
– Ferenczi Zoltán levele. Budapest, 1921.december 4. Lgy. 1926.
– Finkey Ferenc levelei. Pozsony, 1915-1921. Lgy. 2019-2027.
– Fontes Rerum Transylvanicarum.Kolozsvár, 1915.november 8. Lgy. 1812.
– Friedreich Endre levele. Budapest, 1916. November 9. Lgy. 1853.
– Genius Könyvkiadó Rt. Budapest, 1921.november 22. Lgy. 1926.
– Gesztelyi Nagy László levele. Budapest, 1916.december 16. Lgy. 1863.
– Gönczy Miklós levele. Gödöllő, 1916.június 4. Lgy. 1837.
– Gönczy Miklós levele. Budapest, 1916.június 7. Lgy. 1838.
– Gönczy Miklós levele. Budapest, 1921.február 26. Lgy. 1889.
– Gönczy Pál levele. Tiszacsege, 1921.május 27. Lgy. 1897.
– Gonda Béla levele. Budapest, 1917.április 8. Lgy. 1871.
– Gonda Béla levelei. Budapest, 1921 – Lgy. 2028-2041.
– Gorzó Gellért levele. Budapest, 1914.november 18. Lgy. 1787.
– Grittnerné levele. Budapest, 1916.december 20. Lgy. 1816.
– Gyulai Farkas levele. Kolozsvár, 1916.június 10. Lgy. 1839.
– Gyöngyössy László levele. Budapest, 1917.április 28. Lgy. 1778.
– Gyöngyössy László levele. Budapest, 1917.május 25. Lgy. 1875.
– Győrffy István levele. Budapest, 1921.július 1. Lgy. 1901.
– Győrffy István levele. Budapest, 1921.július 28. Lgy. 1906.
– Gyulai Ágost levelei. Budapest, 1922.augusztus. Lgy. 1946-1947.
– Hajnóczi István levele. Kecskemét, 1916.július 12. Lgy. 1848.
– Hamar Zoltán levele. Budapest, 1914.november 5. Lgy. 1811.
– Harsányi Gusztáv levele. Kassa, 1916.április 28. Lgy. 1822.
– Harsányi Gusztáv levele. Debrecen, 1921.július 25. Lgy. 1905.
– Harsányi Gusztáv levele. Debrecen, 1927.április 26. Lgy. 1977.
– Harsányi Zoltán? levele. Budapest, 1916.november 23. Lgy. 1856.
– Harsányi Zsolt levele. Szeged, 1916.július 11. Lgy. 1847.
– Haypál Béla levele. Budapest, 1916.december 16. Lgy. 1862.
– Házassákötési értesítés. 1914. Lgy. 1781.
– Heinrich György levele. Budapest, 1925.november 14. Lgy. 1965.
– Horkay Bertalan levele. Abara, 1919.június 19. Lgy. 1881.
– Horváth József levele. Csurgó, 1916.július 3. Lgy. 1845.
– Horváth Zoltán levele. Budapest, 1924.április 31. Lgy. 1956.
– Év nélkül írott levelek. Lgy. 2078-2086.
– Ismeretlenek levelei. 1915-1926 között. Lgy. 1814-1815; 1825; 1841; 1872; 1874; 1884; 1892; 1912-1913; 1970.
– Játa? Géza levele. Budapest, 1915.május 5. Lgy. 1792.
– „Jogállam” kiadóhivataltól. Budaapest, 1921.április 18. Lgy. 1894.
– Juhász László levele. Putnok, 1926.július 1. Lgy. 1983.
– Kálmán Farkas levele. Vecsés, 1915.november 2. Lgy. 1807.
– Kardos Albert levele. Debrecen, 1916.április4. Lgy. 1829.
– Kardos Albert levele. Debrecen, 1921.augusztus 15. Lgy. 1909.
– Kardos Albert levele. Budapest, 1921.október 17. Lgy. 1916.
– Kardos Albert levele. Debrecen, 1921.október 28. Lgy. 1920.
– Kardos Albert levele. Debrecen, 1921.november 7. Lgy. 1923.
– Kardos Albert levele. Debrecen, 1922.május 13. Lgy. 1935.
– Kardos Albert levele. Debrecen, 1922.március 28. Lgy. 1941.
– Kéky Lajos levele. Budapest, 1914-1926. Lgy. 2042-2046.
– Kéler Margit levele. Mád, 1916.szeptember 30. Lgy. 1858.
– Király György levele. 1916.augusztus 12. Lgy. 1850.
– Kiss Ferenc levele. Debrecen, 1926.február 24. Lgy. 1971.
– Kiss Kálmán levele. Vasta, 1915.október 4. Lgy. 1808.
– Komáromi János levele. Budapest, 1915-1926. Lgy. 2047-2068.
– Kontz Endre levelei. Budapest, 1924.szeptember-október. Lgy. 1957-1958.
– Kóra család levele. Badaló, 1916.november 14. Lgy.1860.
– Kőszegi Dániel levele. Hernádszurdok, 1915.február 17. Lgy. 1789.
– Kovács Sándor levelei. Budapest, 1922. Lgy. 1937-1938.
– Lajtha László levele. Budapest, 1920.augusztus 30. Lgy. 1882.
– Lajtha László levele. Budapest, 1921.szeptember 17. Lgy. 1914.
– Láng Nándor levele. Debrecen, 1922.január 29. Lgy. 1243.
– László Ágnes levele. Hunyad, 1917.január26. Lgy. 1867.
– Lenkey Géza levele. Szeghalom, 1926.június 8. Lgy. 1981.a-b.
– Lökös Sándor levele. Sajóecseg, 1915.december 10. Lgy.1816.
– Loványi Gyula levele. Budapest, 1924.november. 25. Lgy. 1958.
– Loványi Gyula levele. Budapest, 1925.március 27. Lgy. 1660.
– Madarassy László levelei. Budapest, 1921-1922. Lgy. 1921; 1933-1934; 1940.
– Makkai Sándor levele. Kolozsvár, 1915.augusztus 11. Lgy. 1798.
– Marton János levele. Beregszász, 1915.augusztus 14. Lgy. 1799.
– Mihalik Sándor levele. Budapest, 1925.június 16. Lgy. 1962.
– Mihalik Sándor levele. Budapest, 1925.július 13. Lgy. 1964.
– Miklós Ödön levele. Utrecht, 1917.január 29. Lgy. 1868.
– Mitrovics Gyula levele. Debrecen, 1924.március 13. Lgy. 1955.
– Nagy Béla levele. 1915.augusztus 23. Lgy. 1801.
– Nagy Sándor levele. Budapest, 1921.október 13. Lgy. 1915.
– Nagy Sándor levele. Budapest, 1921.január 26. Lgy. 1883.
– Négyesi László levelei. Budapest, 1916.április. Lgy. 1831-1832.
– Nemes Bertalan levele. Budapest, 1921.augusztus 18. Lgy. 1911.
– Nemes Lajos levele. Abaújszántó, 1915.augusztus 31. Lgy. 1804.
– Nemes Lajos levele. Abaújszántó, 1916.július 10. Lgy. 1846.
– Páhy Ignácz levele. Győröcske, 1926.április 16. Lgy. 1974.
– Palcsó László levele. 1918.május 17. Lgy. 1880.
– Panka Károly levele. Budapest, 1925.november 2. Lgy. 1967.
– Pap Károly levele. Debrecen, 1921.november 18. Lgy. 1924.
– Péter Mihály levele. Gálszécs, 1915.augusztus 15. Lgy. 1800.
– Péter Mihály levele. Gálszécs, 1917.február 21. Lgy. 1820.
– Péter Mihály levele. Gálszécs, 1916.szeptember 7. Lgy. 1852.
– Péter Mihály levele. Gálszécs, 1916.szeptember 12. Lgy.1854.
– Petrik Géza levele. Budapest, 1915.december 8. Lgy. 1969.
– Pintér Jenő levelei. Budapest, 1921-1923. Lgy. 2069-2075.
– Pongrácz József levele. Budapest, 1922.szeptember 17. Lgy. 1949.
– Pongrácz József levele. Pápa, 1927.május 31. Lgy. 718.
– Rácz Kálmán levele. Pápa, 1914.július 9. Lgy. 1783.
– Rácz Kálmán levele. Pápa, 1917.március 28. Lgy. 1869.
– Rácz Lajos levele. Strasbourgh, 1926.július 3. Lgy. 1984.
– Ráczkövy István levele. Kisgejőc, 1921. Április 5. Lgy. 1893.
– Rajka László levele. Kolozsvár, 1916.február 24. Lgy.1821.
– Ravasz László levele. Budapest, 1923.január 26. Lgy. 1951.
– Rédey Tivadar levelei. Budapest, 1926. Lgy. 1976; 1980; 1973.
– Révész Imre levele. Debrecen, 1925.október 8. Lgy. 1966.
– Révész Kálmán levele. Kassa, 1914.november 12. An. 4370.
– Révész Kálmán levele. 1915.február 12. Lgy. 1788.
– Sárközy Imre levele. Nagybajom, 1916.május 25. Lgy. 1834.
– Sárközy Imre levele. Nagybajom, 1916.június 16. Lgy. 1840.
– Sárközy Imre levele. Nagybajom, 1926.április 17. Lgy. 1975.
– Sárközy Imre levele. Nagybajom, 1926.április 30. Lgy. 1978.
– Sebestyén Jenő levele. Budapest, 1921.április 15. Lgy. 1895.
– Sebestyén Gyula levele. Budapest, 1912.január 25. Lgy. 736.
– Sebestyén Gyula levele. Budapest, 1921.március 10. Lgy. 1891.
– Simon József levelei. Szeszta, 1916. Lgy. 1818; 1824; 1826.
– Soltész Lenke levele. Sárospatak, 1915.augusztus 23. Lgy. 1802.
– Solymossy Sándor levelei. Budapest, 1922. Lgy. 1939; 1943.
– Solymossy József levele. Hódmezővásárhely, 1922.augusztus 22. Lgy. 1948.
– Spolavich Lajos levelei. Budapest, 1921. Lgy. 1902; 1904.
– Sütő László levele. Megyaszó, 1921.augusztus 16. Lgy. 1910.
– Szabó András levele. Vásárosnamény, 1921.június 22. Lgy. 1898.
– Szabó Gyula levelei. Budapest, 1915. Lgy. 1805-1806.
– Szabó Jenő levele. Budapest, 1916.szeptember 17. Lgy. 1857.
– S.Szabó József levele. Debrecen, 1916.március 1. Lgy. 1823.
– Szabó Sándor levele. Budaapest, 1921.július 21. Lgy. 1903.
– Szabó Sándor levele. Vásárosnamény, 1922.február 20. Lgy. 1932.
– Szabolcsi Bence levele. Budapest, 1926.március 25. Lgy. 1972.
– Szemere Géza levele. Lasztomér, 1921.július 1. Lgy. 1900.
– Szentimrey Pál levele. Ilkaháza, 1923.február 5. Lgy. 1952.
– Szily Kálmán levele. Budaapest, 1910.április 22. Lgy. 1774.
– Szily Kálmán levele. Budapest, 1915.október 19. Lgy. 1810.
– Szinyei Barna levele. Pozsony, 1916.március 30. Lgy. 1827.
– Szinyei Gerzson levele. Sárospatak, 1916.április 18. Lgy. 1830.
– Szombach Gusztáv levele. Budapest, 1914.május 29. Lgy. 1779.
– Takács Mihály levele. Tiszavalk, 1914.október 14. Lgy. 1809.
– Thaly levele. Érsekújvár, 1914.június 6. Lgy. 1780.
– Thienemann Tivadar levele. Pécs, 1926.október 23. Lgy. 1985.
– Thury Etele levelei. Pápa, 1910-1911. Lgy. 1707-1710.
– Tomán János levele. Szerencs, 1915.augusztus 1. Lgy. 1796.
– Tóth Endre levele. Pápa. 1925.június 18. Lgy. 1963.
– Turay Lajos levele. Bodroghalász, 1921.február 24. Lgy. 1888.
– Turi Sándor levele. Paszab. (másolat) Lgy. 24.687.
– Waldapfel János levelei. Budaaapest, 1916.június. Lgy. 1842-1843.
– Waldapfel József levele. Budaapest, 1916.január 11. Lgy. 1817.
– Vallentinyi Dezső levele. Rimaszombat, 1916. Október 18. Lgy. 1851.
– Walter Gyula levele. Kolozsvár, 1914.július 3. Lgy. 1782.
– Varga Zsigmond levele. Debrecen, 1916.február 7. Lgy. 1819.
– Varga Zsigmond levele. Debrecen, 1921.június 30. Lgy. 1899.
– Vay Miklós levelei. Tállya, 1922. Lgy. 2076-2077.
– Vas János levele. Őr, 1916.december 11. Lgy. 1861.
– Vas Mihály levele. Gégény, 1917.augusztus 15. Lgy. 1876.
– Zempléni Imrey Árpád levele. Budapest, 1916.november 22. Lgy. 1855.
– Zempléni Árpád levele. Budapest, 1916.május 30. Lgy. 1835.
– Zemplén Győző levele. Budapest, 1914.március 19. Lgy. 1777.
– Zolnai Béla levele. Budapest, 1923. Október 16. Lgy. 1954.
– Zoltai Lajos levele. Debrecen. 1914.július 10. Lgy. 1793.
– Zólyom Andrásné levele. Budapest, 1926.november 1. Lgy. 1986.
– Zsoldos Béni levele. Szeged, 1917.április 4. Lgy. 1870

 


Feltöltötte:

Napút Online adatlap-képeBack to Top ↑

Tovább az eszköztárra

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az oldal használatát. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Több információ...

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Bezárás