Mondd meg nékem, merre találom…

január 24th, 2018 |

0

Oláh Anna

   

  Tanulmányok:
  Székelyudvarhelyen születtem, Marosvásárhelyen a Bolyaiak iskolájában érettségiztem, Kolozsváron  a Babes-Bolyai Tudományegyetemen kutató fizikusi képesítést szereztem, majd az ELTE TF-en informatikatanári képesítést is. Áttelepülésem után modern programozói nyelveket oktattam, utolsó munkahelyem a Károly Gáspár Református Egyetem volt.
  Fizikatanári diplomával visszatértem Marosvásárhelyre, a Bolyaiak iskolájába tanárnak.
  Közel negyven évet töltöttem Bolyai Farkas (1775-1856) kézirathagyatékának vizsgálatával. 1980-ban tudományos fokozatot szereztem, disszertációm a Bolyai termodinamikai vizsgálatairól és kemencéiről szólt, amik Marosvásárhelyen a Bolyai Múzeumban állnak és Bolyai tervezte őket.
  A Bolyai kutatás:
  Az 1980-as évek közepét írtuk, a legsötétebb terror korszakát, amikor Marosvásárhelyen, egy Bolyais iskolai ünnepség kapcsán, azt a feladatot kapták a tanárok, hogy írjanak egy-egy rövid tanulmányt Bolyai Farkasról, az iskola névadójáról, a Teleki Tékában található kéziratok alapján. Ekkor mentem először kutatási céllal a Teleki Téka könyvtárba. Az igazgatónő elém tett öt ezer oldalnál is nagyobb terjedelmű Farkastól származó kéziratirat köteget— válogass, sajnos az iratoknak nincs sem leírása, sem tematikus rendezése.  Szinte emlékszem arra megrendülésre, amivel az oldalakat lapozgattam. Ma sem értem ezt a megrendülést. Nekünk, diákoknak Bolyai Farkas egy kolosszusnak számított, de mindennapjaink része volt, szinte, mint nagyapánk. Nem hittem, hogy most az ő iratai előtt ülök és minden leírt betű valaha az ő gondolata volt. Ez rendített meg legjobban, beleláttam az ő világába, amelyben hajdan élt, és amit magának elképzelt. Lassan tudatosult bennem az, hogy a Bolyai téren, ahol gyermekkoromban laktam, minden lépésem az utcán, az iskolában, az orvosi rendelőben, az egykori kollégiumi nyomdában, a Tékában, a vártemplomban, ahol konfirmáltam, nem más, mint egy időutazás a Bolyai egykori világában. Mindenhol az ő nyomdokaiban járok.
  A helyenként foltos kéziratai mellett ülve magam elé idéztem egykori dolgozószobáját a mai Köteles Sámuel utcában, íróasztalát, mécsesét, tintatartóját (ma a Bolyai Múzeum darabjai), a szoba sarkában a zöld oszlopkemencéjét, a diákládáját, amivel bejárta fél Európát, féltett könyveit. Kertjében a szilvafákat, a kis tanári szállásán a fekete táblát, az ott sürgő-forgó diákokat, és olyan kérdések jutottak eszembe, amikre a leghihetőbb válaszokat az azóta eltelt harminc év kutatásai során találtam meg. Ezek sorra egy-egy tanulmánykötetbe, vagy a világhálóra kerültek. Közben a fiú- János munkája is egyre több meglepetést okozott. Főműve — az APPENDIX —a nem-euklideszi geometria az egyetemes tudománytörténet felbecsülhetetlen értékű műve. Az UNESCO Memory of the World regiszter a Magyarország szellemi értékei közt a 4. helyre sorolta. Mivel én készítettem elő a jelölési iratokat, Köztársasági Érdemkereszt Aranyfokozatával tüntetett ki a köztársasági elnök.
  A végrendeletében Bolyai Farkas egy pónyik almafát kért fejfának. Bolyai kutatói munkásságom egy jelentős eredményének tekintem azt, hogy a Kárpát-medencében az eredeti almafáról metszett oltványokról több mint 70 helyre telepítettem pónyik almafákat — Aknaszlatinától Zentáig. Mindenik almafa mára már egy-egy Bolyai tündérkertet szervezett maga köré
  Három évtizedre volt szükségem, hogy a rossz sorrendben lévő, számozás, jelzet nélküli, kesze-kusza betűkkel, következetlen helyesírással, szak- és tájszólással megfogalmazott, itatóspapír minőségű papíron, lúdpennával, saját készítésű tintával írt kétszáz éves  mondatokat megfejtsem. Kemence-tan, költészet, orvosolás, kertészet, erdészet, borászat, peregrinációs emlékkönyv. A magyar tudománytörténet egyik legnagyobb lángészének összesen ötezer oldalnyi rendezetlen, jelzetlen kiadatlan kézirata állt előttem „Bolyai Farkas apróbb írásai” cím alatt olcsó dossziékban rendszerezés és jelzet nélkül. Ahhoz, hogy bármelyik iratot elemezzem, értelmezzem, feldolgozzam, először látni kellett az összest. Néha olvashatatlan, vagy rossz minőségű papírra, tintával írt, ötletszerűen lejegyzett gondolatok közt kellett rendszert, majd listát készítenem. Az után következhetett a válogatás, a kibetűzés, elhelyezés térbe, időbe, tudományos környezetbe.
  Ezekből az iratokból születtek az alábbi publikációk:
  Publikációk:
  Oláh Anna nyomtatott és internetes publikációs listája
  Könyvek:
  2018 A Domáldi tündérkert. Bolyai Farkas gyümölcskertész, erdész, borász munkássága. Kortárs Kiadó . (nyomdában)
  2015. Bolyai Farkas hőtani elméletei, kemencerakó,  -öntő tapasztalatai. L’Harmattan Kiadó.
  2005. Bolyai Farkas gyógyászati munkássága, Mentor Kiadó, 2005, Marosvásárhely
  2002 *** Egy halhatatlan erdélyi tudós – Bolyai Farkas. Akadémiai Kiadó, 2002  (Tanulmánykötet) az Akadémiai Kiadó 2003-as nívódíjjal jutalmazta
  1997. Oláh Anna:  „ Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi” , Cumania Kiadó, Karcag
  Cikkek, tanulmányok:
  2015. Oláh Anna:   „Semmiből egy újj, más világot teremtettem”  Bolyai Farkas és Bolyai János életművének egyetemes érvényű tudományos jelentőségéről. Új kéve, XXIII. évfolyam 3–4. szám, Stockholm, 2015 október–december,14-15. old.
  2011. Oláh Anna: Egy jeltelen sírtól a Világemlékezet listáig. Tanulmányok a természettudományok, technika és az orvosolás történetéből. METESZ
  2011. Oláh Anna: Egy jeltelen sírtól˗ a Világemlékezet listáig. A CÉH, Kikeleti szám, XXII. évf.
  2011. Oláh Anna: Bolyai János feljegyzései a magyar gyökökről, fogalomalkotási módszere a magyar gyökszavak tükrében. (Az I. Czuczor – Fogarasi konferencián elhangzott előadás) Életünk, XLIX. évf.
  2011. Oláh Anna: „Tanítani kell, de jól tanítani˗ mindent..” Korszerű, komplex, gyakorlati ismeretek oktatása Bolyai Farkas matematika, fizika és kémialeckéin. In: Iskolák, iskolamesterek diákok Erdélyben. Iskola- és oktatástörténeti tanulmányok. 2011 Kolozsvár
  2010. Oláh Anna: Bolyai Farkas KEMENCE-TAN című kéziratának száz éves kalandozása könyvtárak és tudósok között. Népújság Évkönyv, Marosvásárhely, XIX. evf.
  2009. Bolyai János körzőkészlete
  2008. Oláh Anna: The Coach. Art § Soul. , Art § Soul Ltd.
  2007. Oláh Anna: Az Appendix hamarosan a Világemlékezet része lesz,  Népújság, Marosvásárhely, 2007. augusztus 18., szombat, LIX. évfolyam 191. (16673.) sz.
  2000. Oláh Anna: A domáldi tündérkert. Bolyai Farkas gyümölcskertész, borász munkássága. In: MILLENNIUMI SZŐLŐS-BOROSKÖNYV, Agroinform, 2000 .
  2000. Oláh Anna: A domáldi tündérkert. Bolyai Farkas gyümölcskertész, borász munkássága. Borászati Füzetek, 2000 /3.4.5 sz.
  1996. Oláh Anna: Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi. Cumnia Kiadó, Karcag
  1996. Oláh Anna: Bolyai Farkas utolsó napja. BAÁRKA iskolaújság, V. évf. 3. szám .
  1996. Oláh Anna –Zárug Péter Farkas: Itáliai matematikusok érdemei a Bolyai-kéziratok kiadásában. Iskolakultúra, 9. sz.  (különkiadvány  a Rómában megrendezésre kerülő IV. Hungarológiai  Kongresszuson elhangzó előadásokból) .
  1995. Oláh Anna:  Bolyai Farkas erdészeti munkássága. In: Erdészettörténeti Közlemények. XIX. 98-120. o. .
  1994. Oláh Anna-Zárug Péter Farkas: A tudomány és a barbarizmus mezsgyéjén: Bolyai-Buoncompagni-Battaglini. (centenáriumi megemlékezés) Pesti Hírlap 109. sz. 10.o. Budapest.
  1993. Oláh Anna: Bolyai Farkas orvosi munkássága. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. 72-80. o. Budapest
  1993. Oláh Anna: Bolyai Farkas –az orvos. (I. II. rész) Erdélyi tükör 3, 4. sz. Debrecen
  1991. Oláh Anna: Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi. Látóhatár, 10. sz. 111-127.o. Budapest.
  1991. Oláh Anna: „ Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi.”  Cumania Kiadó karcag
  1989. Oláh Anna: Bolyai Farkas, a marosvásárhelyi polihisztor. Erdélyi Tükör, 2. sz. 14-17. o. Debrecen
  1989 . Oláh Anna: Bolyai kemence- Dániel kályha. Öntöde, 11. sz. 258-261 p. Budapest.
  1984. Oláh Anna: Bolyai Farkas érdemei a közjó szolgálatában. Művelődés, 3. 26-27 o. Bukarest.
  1983. Oláh Anna: Ilyen volt az igazi kályhás. A Hét, 29. sz.  Bukarest
  1983. Oláh Anna:  Bolyai Farkas műszaki eszméiből. Korunk,5. sz. 406-408.o.,Kolozsvár,
  http://www.keve.se/
  II. INTERNETES KÖZLÉSEK:
  2017. Oláh Anna:  Habent sua fata libelli – A könyveknek is megvan a maguk sorsa.
  2017. Oláh Anna:  „vigyázván a gyermeket további erősödésében”— Bolyai Farkas a csecsemőgondozásról, dajkaságról.
  2016. Oláh Anna:  „az Ocular […] a vénségnek a szemit visszaadta”. Bolyai Farkas tanulmánya fénytani lencsékről és szemgyógyászati eljárásokról.
  2016. Oláh Anna:  „feketén fixálok”.  Bolyai Farkas – a képrögzítés erdélyi úttörője. Ponticulus Hungarucus
  2013. Oláh Anna:  Euklidész Elemek Első könyvének magyar fordítása a Bolyai kézirathagyatékban. Ponticulus Hungarucus XVII. évfolyam 10. szám · 2013. október
  2011. Oláh Anna:  Tovább fog élni Bolyai Farkas pónyik almafája.   Ponticulus Hungarucus
  2011. Oláh Anna:  „A harang nehéz járása”˗ Bolyai Farkas tanulmánya a harangszó fizikájáról.
  2009. Oláh Anna:  Bolyai János szakkifejezései gyökszavaink tükrében.. Ponticulus Hungarucus
  2008. Oláh Anna:  Oláh Anna:  Oláh Anna, Oláh-Gál Róbert: Egy akadémiai könyvbírálat és egy kiadatlan Bolyai kézirat tudománytörténeti háttere. . Ponticulus Hungarucus
  2007. Oláh Anna:  In memoriam dr. Vofkori József. (1936—1998) Ponticulus Hungarucus
  2007. Oláh Anna:  A 175 éves Appendix—Bolyai János munkapéldánya hamarosan felkerül az UNESCO Világemlékezet Listájára. Ponticulus Hungarucus
  2017 Oláh Anna „Kiáradást mi okoz?”” Bolyai Farkas folyószabályozási, árvízvédelmi tanulmánya. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%E2%80%9Eki%C3%A1rad%C3%A1st-mi-okoz%E2%80%9D

   


  Feltöltötte:

  Napút Online adatlap-képe  Back to Top ↑

  Tovább az eszköztárra

  A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az oldal használatát. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Több információ...

  Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

  Bezárás