Mondd meg nékem, merre találom…

2650

október 23rd, 2020 |

0

2650 – Batári Gábor, Deres Péter, Háy János

 

Batári Gábor

A Napút-utas

 

A világító sárga, a lángoló piros, a fájdalmas rózsaszín és a borzongató kék festője,
Csontváry
Beszélő név: levegőoszlopokra fényszögekkel elefántcsont-palotát ácsol, Napút-ecsettel nem káromkodásból emel teljes-színskála-katedrálist
Bogaras patikárius
Nem korszakalkotó festő-látnok ez a Kosztka Tivadar, elviszi képeivel együtt az életművek-ítélő zivatar, prüszkölték és legyintettek, mint dölyfös, kritikátlan kritikus legyek.
Műértetlenek
Ám Cs.  K. Tivadar azt mondta, Legyek:
Negyven évesen, belső sugallatra kezd… lenni: fösteni kezd.
Mózes is negyven volt, amikor a VAGYOK elhívta őtet.
Magányos, meg nem értett festő,  Magányos cédrusa, a leghíresebb, leghitelesebb ön-portréja is, csak halála után ismerték fel s el halhatatlanságát. Vincent Van Gogh-gal született egy évben, alig adtak el egy képet életükben. Haláluk után annál drágábban, mint végtelen az n-dik hatványon.
Vevők, vivők pink és papagáj-szín hipokritállanak, mondom, ó, van gőg,
Képmutatón  fontoskodnak: Csontváry s Van Gogh
a bálványom.
Tudathasadottnak bélyegzik, már tudjuk kik, dölyfös legyek, akik nem Lettek, csak  ott-légy-parancsra perc-emberek.
Patikussegéd Iglón, 20 évvel a 20. század eljövetele előtt egy vény
hátoldalára hirtelen felindulásból ökrös szekeret skiccel, (négyökröst s halad-é, nem tudjuk) a rajzra tekintvén vén
(no, korosabb), elnéző patikabéli főnöke, így harsan: „Hisz maga föstőnek született”, ekkor Csontváry fülét tüstént égi szózat üté, tudtára adá: “Te leszel a világ legnagyobb napút-festője.”
Skizofréniás hallucináció, dölyfös legyek, akik nem Lettek, csak légy-ottok., így. Üzenet nekik  racionálisoknak: irracionális, ha csalárd látomás, hamis tudat, egy nem-létezőség jövendölné az igazságot, valótlan a valót, Csontváry Kosztkánál dicső festői karriert.
Napút saját szava, fény és levegő, napszak-szín-világ-nap-fény kutatás.
Imígyen Csontváry Kosztka Tivadar: a világ egységes, élő organizmus.
A Napút nem csak a nap útja keltétől nyugtáig, hanem energiát lövell a térnek, a tér meg vissza Atonnak, a fényes korongnak. Ezért gagyog s ragyog műveiben a színskála teljes spektruma, tükrözvén sajátos színelméletét: Csontváry birodalmában tombol a napfény. Taormina romjain lángol az ég a lemenő napfény sugaraitól.
Nem tartozott egyetlen korabeli irányzathoz sem, többrétű kifejezéssel „Napút” festőként jellemezte magát.
A varázsos realista, mitikus,  misztikus szürrealista, üde neoprimitív.
Azt hitték, hogy éhen halt, pedig csak egy vegetárius patikárius volt.
Örökösei anyagárban, kocsiponyvaként, zsákvászonként akarták eladni alkotásait.
Csontváry Kosztka Tivadar
kend művei, ha nem is Táncsics, sokkalta, de sokkalta különbek a Deákné vásznánál, legalább egy korszakalkotó eon-lángelményivel.
Alkotásait az utolsó pillanatban veszi s menti Gerlóczy Gedeon, nehogy kocsiponyvaként… Ne legyen sorsa embernek föstménynek . ..   a hiábavalóságra feszítés,  a kiterítenek úgyis. 
Gyász-vászon kédnek egész önmaga?, jól vigyázzunk, mit vetítünk rája, mi, Nagy László csókoltatta utókor, persze, ha van még emberi arcunk.

 

 

Deres Péter

 

Beékelődött az agy mondja. És én hallom tisztán bár távolról. Középkorú férfi vagy mélyhangú fiatal. Hogy férfi azt biztosan meg tudom állapítani. A dura mater is sérült szólal meg egy nő. Fiatal. Jellegzetes a hangja. Kellemesnek nem mondanám mert nem érzékelek árnyalatokat tónusokat semmi átlagostól eltérőt. Ezért csak annyit rögzítek hogy jellegzetes hang de hogy mihez képest arról fogalmam sincs. Fogalmam? Nevetnem kellene. A dura matert is annyiban hagyom. Jó lenne eljátszani ezekkel a szavakkal mert talán kép szellem sőt szépség lakik bennük de képtelen vagyok nem pusztán betűk egymásutánjaként érzékelni őket. Jó lenne ha eszembe jutna róluk valami egy emlék de az eszem épp egy helyben tulajdonképpen mit is csinál áll lebeg létezik egyáltalán? A  jelentéstelenségbe homályosult dura mater után egy másik idősebb nő az arachnoid materről kezd beszélni. Ez már erős jel kíváncsivá tesz! Pók van benne sőt pókhártya. Talán a pókhálóra utal? És látni vélem a csodálatos rendszert ami tökéletességében a halált ígéri s így nem az istenivel hanem az ördögivel rokon. Fonalanként kötésenként elágazásonként épül tudatomban a pókháló. De hamar megáll a szálak nem érnek össze. Beékelődött az agy ismétli az idősebb nő tehát ez fontos üzenet lehet. Pupilla kérdezi a férfi nincs válaszolja a fiatalabb nő. Akkor tényleg beékelődött hallom immár harmadszor mintha igazolni akarnának valamit valakinek. Főleg maguknak mert a feleségem még nincs itt. Ne engedjétek be majd csak ha kitaláltuk hogy mit mondunk neki mondta a férfi úgy öt perce. Kicsit fáj ez a kitaláltuk bár valódi fájdalmat nem érzek. Nincs mit kitalálni itt tények vannak a feleségem pedig okos asszony a jót is rosszat is megérti. A tény az hogy az én drága megkímélt a gondokból mindig kisegítő agyam valahova beékelődött. Ezt pontosan ezekkel a szavakkal kell elmondani. Hívd be a nőt mondja a férfi. A feleségem belép. Tudom hogy ő az érzem az illatát. Az biztos hogy jó hogy érzem az illatát. Izgatott leszek ez is új. Asszonyom szomorú hírt kell közölnöm kezdi a férfi. Ez blabla kötelező kör amivel a rokonokat felkészítik a nehézségekre. A férje agya beékelődött. Világos ezen túl kell esni bár nem hiszem hogy a feleségem bármit is értene belőle. Majd alkalomadtán elmagyarázom önnek ha igényli. Igényli! A feleségem csak szeretne tisztán látni. Túléli kérdezi a feleségem és én épp ezt a céltudatosságot szerettem meg benne. Eszembe jut a lánykérés amikor addig szerencsétlenkedtem hogy Klára kifakadt Ha ennyit tökölsz nem megyek hozzád. Az ön férje most egy afféle úton napúton van. Napúton? Annak mondanám egy ösvénynek ami a nap azaz a fény felé vezet. Ezt sikerült kitalálni. Úton van? Hát mondja a férfi nagy szünettel. De túléli kérdi újra a feleségem most már érezhető nyomatékkal. Nem. Mondja a férfi.
Mindent hallok látok és érzékelek. Az orvosok hangjának árnyalatait a feleségem illatának minden összetevőjét könnyei nyirkosságát. Tudom hogy tudatomnál vagyok. Indulataim vannak haragom vágyam az ordításra feleségem ölelésére. Jó megyek nektek a napúton ha kell. De én végigmegyek rajta letérés megtorpanás nélkül végigmegyek rajta basszátok meg.

 

 

Háy János

 

Anapnemláthatócsupafelhőazégészuhogazesőaligtudokúgygépelnihogynelegyenszóközbárgyanítomvalamikoramikoraztgondoltamhogymindenformátszétkellbontaniírtamígynemtudomhogyelisolvastamshogymikorelolvastamtudtameúgyolvasniminthanemvolnaszóközvagyéppaszövegszándékávalszembenamitaszövegértelmezésiútjakijelölniakartazzalszembenúgyolvastammintegyhagyományosszöveget,hogyautánaszüneknaputánaszünetnemutánaszünetláthatóutánaszünetmégmindignemláthatómocsokazidőholkóborolafényholvanmitrászhercegmiértnemgyőzileasötétségbikájátkiűzteelavilágunkbólmiértnemtűrimegazegyikhősamásikatbentvagyokmajdkikellmennimertdolgomvanezperszenemérdekelsenkitmikorprivátaközlésmikormutattúlaprivátonmostolyanközléseketillesztekbeleaszövegbeamineknincsaprivátontúlmutatójelentőségevagymégishiszenazttaglalomhogymiaprivátminemsezáltalaprivátközlésegybenpéldájaannakamineknemvolnaszabadszerepelnieegyszövegbendebátranbeleíromidáigcsakszondigyuriolvassaelmindigderüvelmertnekivilágítavirtuálisnapútilyenkorisamikorsötétbeboruladrégeliromnemfogomkijavítaniahibákatsemmaradjonelütésamielütésnemisellenőrzömhogyvanebenneelütésmostvesztemelazutolsóolvasótvalószínűlegegyolyanlánytakitmegkellettvolnanyernemmagamnakhogyaprivátbeszámolómbeélvezetestestiegyüttléteketisbeletudjakírninecsakaztamitmosthogyúgykezdődikareggelhogyfelteszemakávétmígfőelmosogatokutánamegcsinálokegykülönösengerincrevonatkozógyakorlatsortaztánmegiszomakávétésfelhívokvalakitközbenolyatakitszeretekmármintazáltalánosszeretetenkívülmerténmindenkitszeretekdevannakakiketjobbanbeszélünkszóbakerülhogymilyenpriimitívgondolkodásuralljaleahazánkatszóbekerülhogymilyenszarazidőésmondjukazazemberakivelbeszélekegyáltalánnemazidőjárásnakmegfelelőenöltözöttsőtmégannálisrosszabbahelyzetmertbeázottacipőjeahogyamunkhelyérevezetőutatróttamilyenhülyeszóezaróttadehátazírónakkötelességeszinesenfogalmaznisaszintelenfogalmazástmeghegyniapénzügyiszakértőknekleteszematelefontmeddigmondjukmégígyamikormárrégennemezzelacselekdettelszakítjukmegabeszélgetéstlehethogyezmárígymaradbelenézekabbaaszövegbeamittegnapírtamésnemprivátjellegűegynovellanemishasonlítarraamitmostíroklegfeljebbhogyabbanisvanvalamiborongósságpedigmégnyárongondoltamkicsaknemvoltidőmmegírniénastudokborongósatírnihahétágrasütanapellenőrzömhánykarakternéltartokhamarosanbefejezeméselőveszemplotinosztmégegyfejezetetelakarokolvasnibelőleaztamelyikaszerelmrőlszólháthamegtudokbelőlevalamitésönkéntelenjobbleszakedvemszivesenelindulokitthonrólhogybeszerezzekvalamiélelmiszertebédrenemérzemmajdhogyegyedülvagyokmenthetetlenülegyedülnemérzemhogyszarráázokazesőbensőtarragondolokmilyenjóhogyesikmertezbiztosanjóamezőgezdaságnakdemégnemolvastamelaváltozásnemköszöntöttbe.

 

 

Illusztráció: 2650


Feltöltötte:

Napút Online adatlap-képeBack to Top ↑

Tovább az eszköztárra

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az oldal használatát. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Több információ...

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Bezárás