Mondd meg nékem, merre találom…

Levélfa

augusztus 3rd, 2017 |

0

Ács József: Kedves Pali, Levente és Mikola! (Levélfa, 16.)

 

Örömmel látom, hogy az Aranylázálom verseibe sűrített energia némi lappangás után mégis felszínre tört, s köszönöm, hogy Pali körötökbe invitált a nyelvteremtés, a filozófia és az avantgarde összefüggé­seit fürkészni. Elétek tárom hát a képet, ami előttem kirajzolódik.
A nyugati gondolkodásban a filozófia diszciplínákra, a tudo­mány tudo­mány­ágak­ra, azon belül szakterü­le­tekre, a művészet is művészeti ágakra és irány­za­tok­ra bomlott. Az iroda­lom a gyakorlatban jórészt átalakult propagandaeszközzé vagy üzletté, hogy aztán mindkét téren lassacskán verseny­képtelenné váljék. Jellemző létformái ma a divat­cikk és a múzeumi tárgy. 1951–ben foglalta össze így Heidegger a helyzetet egy Hölderlin-töredékből kisarjadt írása[1] ele­jén:
„…manapság a munka hajszájában, az előnyök és sikerek utáni vadászat nyug­talan­ságában, a szórakoztató- és felüdülésipar káprázatában lakozunk. Ahol pedig a mai lakozásban még marad tér a költői számára, és megtakarított idő, ott — szerencsés esetben — az úgynevezett művészettel való foglalkozás megy végbe, akár olvasás, akár hallgatás formájában. A költé­szetet vagy eljátszott sóvárgásként és a valótlanba való csapon­gásként tagadják meg, vagy az idillbe való menekülésként mondanak rá nemet, vagy pedig az irodalomba sorolják. Ennek érvényét a mindenkori aktualitás mércé­jével becsülik fel. Az aktuálisat viszont a nyilvános civilizatorikus véleményformálás szervei csinálják és irányítják. Egyik funkcio­náriusa, azaz működtetője és egyben működtetettje az irodalmi üzem. A költészet így nem jelenhet meg másként, csak mint irodalom.”
Arról is olvashatunk itt, miszerint „féktelen, de ugyanakkor szakavatott beszéd és írás és rádió-beszéd hálózza be a földgolyót.” Pedig igazi behálózásunk évtizedei akkor még előt­tünk álltak. Mára divat is meg kényszerűség is vezetékeken eregetni a világ csatorna­háló­za­tába még a magánbeszédünket is. A hálózatelmélet és a szociálpszichológia vívmányai alapján ellen­őr­zésre, sőt az események kiváltására és kézben­tar­tására is al­kal­mas, mégis hálószerte szabad­ság­szimbólumnak tekintett web egyfelől a tudatunkba zár, másfelől vala­mennyiünket össze­köt, de el is szigetel egymástól: atomizál. Még pár évtized és valószínűt­len mese­beszéd lesz, hogy hajdan másként is kötődtünk egymáshoz: mole­kulá­kat alkot­tunk. Most minden ránk tartozik és semmi sem. A háló csövön áradó, mindent alámosó tartal­mai úgy forgatnak ki bennünket észrevétlenül, mint az eke vasa a földből a gyökereket.
A jelenkor költészete az irodalomnak is a perifériájára szorult. A tanácstalanság és az udvarias közöny talán itt a legnagyobb. Ahol a nyelv csak eszköz, mellyel a világot működ­tetjük, ott ezen a zavartan feszengő értetlenségen nem is igen csodálkozhatunk.
Heidegger egyik előadásában[2] Hölderlinnek az anyjához írt levelét idézi, mely a költést „minden fog­lal­ko­zások legártatlanabbjának nevezi”. A mai fülnek ismerősen csengő gon­dolat. A költészet tel­jesen ártalmatlan, mert hatástalan fog­lalatosság. Puszta beszéd, mely­nek semmi köze a világot alakító tettekhez. Álom és nem valóság. Szavakkal folytatott komolytalan, tét nélküli játszadozás. És valóban, ekként is művelhető.
Ám Hölderlin egy ugyanekkor keltezett vázlatában a nyelvet minden javak leg­veszé­­lyesebbjének nevezi. Hogy miért? Heidegger szerint azért, mert éppúgy alkalmas szem­fény­vesztésre, zavaros és közönséges dolgok szétkürtölésére, mint a lényegi szó kimon­dá­sára. Ám a lárma és a zűrzavar közepette a lényegi szó gyakran lényegtelennek tűnik.
A nyelv a megértés eszközeként az ember java — tehát birtokolja, rendelkezik vele. Ám eszköz volta létezésének csak következménye. A nyelv elsősorban esemény, ami világot teremt. S csak ahol működésbe jön egy világ, ott van történelem. Ennyiben az ember a nyelv birtoka, a nyelv rendelkezik az ember felett, és nem fordítva.
Hölderlin írta egy töredékében: „Sokat tapasztalt az ember. / Sokat, mi égi, meg­nevezett. / Mióta egy beszélgetés let­tünk / És hallani tudunk egymásról.” Az éginek, hogy szóhoz juttassuk, szóba hozhassuk, meg kell raga­dnia, meg kell szólítania bennünket. A szent ajándékozza a szót, s maga a szent jön a szóba. Ha az ég szólítására összeszedetten felelünk, feleletünk sorsesemény.
Így jutunk a nyelvhez, és rajta keresztül a történelemhez — így leszünk beszélgetéssé, a meghallás és a kimondás által. A beszélgetés összefűzi a beszélgetőket egymással, összefűzi őket a szenttel, és a hallgatást is a kimondással.
A filozófia és a költészet rokonok, mert a filozofálás alapfogalmainak sajátsága is az (szem­ben a tudományos fogalmakkal), hogy nem tudjuk őket felfogni, ha előbb nem ragad meg ben­nün­ket az, amit e fogalmaknak meg kell ragadniuk.
A költészet, mondja Heidegger: alapítás a szó által és a szóban. „A maradót kell fel- és megállítani a szétszaggató sodrással szemben; az egyszerűt kell kiküzdeni a zűrzavar­ból, a mértéket állítani a mértéktelen elé. […] A megnevezés által a létező először neveztetik ki azzá, ami. Így lesz ismert mint létező.”
Nem a költészetet kell tehát a nyelvből megértenünk, hanem a nyelvet a költé­szetből, mert a költészet a nyelv teremtése.
A költő mindeközben egyrészt az égiek és a nép közé vetve áll, másrészt a múlt és jövő közé vetve. Hölderlin őrületbe hajló sorsa példázza ezt. Ő kora történelmének szűkös jelen idejében merész­­kedett a javak leg­veszé­lyesebbjének, a nyelvnek a forrásvidékére. Abban a nietzschei süket éjszakában, ahol az isteneit elűző ember a hivatását félreértve már maga szab magá­nak mértéket, már nem hallgat, csak beszél, s még nem látja, miként fog rajta az isteni mérték betelni.
Az így értelmezett, magát a nyelvet megalapozó költészet, azt hiszem, a legereden­dőb­ben avantgarde, úttörő tevé­kenység. Olyan úttörés azonban, mely nem mértékvesztett zajon­gás: a meghallással veszi kezdetét, a meghallás pedig az odahallgatással, ami nem lehetséges, ha nem teremtünk kellő csendet magunkban. Ma már a csend akadályainak, köztük a világból és ma­gunkból áradó szüntelen beszédnek az elhárítása is embert próbáló feladat. Hogy költészet szülessék, a nyelv puszta eszközlétén, a nyelv teremtette világon, s a nyelven, a nyelv repedésein keresztül kell fülelnünk arra, ahonnét ittlétünk ered, s ahonnét a nyelv is forrásként előtör.
Budapest, 2017. május 25.
A meghívást köszönve, barátsággal:
Ács Józsi

 

[1] Martin Heidegger: „…költőien lakozik az ember…”, In: „…költőien lakozik az ember…”, T-Twins Kiadó / Pompeji, Budapest, Szeged, 1994, 191–192. o.
[2] Martin Heidegger: Hölderlin és a költészet lényege, In: Magyarázatok Hölderlin költészetéhez, Latin Betűk, Debrecen, 1998, 35–51. o.

 

Illusztráció: Ács József

 

Cimkék:


Feltöltötte:

Napút Online adatlap-képeBack to Top ↑

Tovább az eszköztárra

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az oldal használatát. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Több információ...

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Bezárás